ÇİFTLİK KAYMAKAMLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1-

Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları

-Matbu Dilekçe,-Kira kontratı,-Tapu Belgesi.

15 GÜN

 

2-

Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi

Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:

1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,

2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,

3- Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,

4-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.

 

15 GÜN

3-

Tüketici Sorunları Başvurusu

Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir. 1-Fatura,2-Satış Fişi,3-Garanti Belgesi,-Sözleşme vb.

Başvuru tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde karar verilir.

 

4-

Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi

Başvuru Belgeleri:

1- Matbu Dilekçe

2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği

3- Vergi Levhası

4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,

5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,

6- TİB onaylı filtre programı.

15 GÜN

5-

"Apostille" tasdik şerhi

İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Üniversiteler, Çiftlik Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.

1 GÜN

6-

İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu

Dilekçe.

30 GÜN

7-

Gerçek ve Tüzel Kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri

Dilekçe

30 GÜN

8-

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı

Başvuru Formu

15 GÜN

 

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

 

 

İlk Müracaat Yeri:Yazı İşleri Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri: Kaymakamlık Makamı

İsim : Rüştü VURAL İsim : Mustafa DİNÇ

Unvan :Müdür Unvan : Kaymakam

Adres :İlçe Hükümet Konağı Adres : Hükümet Konağı

Tel :0388 411 20 57 Tel. : 0388 411 20 57

Faks :0388 411 25 00 Faks : 0388 411 25 00

 

 

İLÇE DERNEKLER BÜROSU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1-

Dernek Kurulumu

1-Kurucu Üyenin Kimlik Fotokopileri, 2-Kurulum Bildirimi, 3-Tüzük,4- Kira Kontratı, 5-Tapu ve Yapı Kullanma İzni, 6-Tebligat Almaya yetkili Kişilerin belgeleri

1-gün

2-

Dernek Yetki Belgesi

1-Yönetim Kurulu Karar Fotokopisi,2-Yetki Belgesi Örneği

5 gün

3-

Dernek Genel Kurulu Sonuçları

1-Genel Kurul Tutanağı, 2-Hazırım Belgesi, 3-Yönetim Kurulu Karar Fotokopisi 4-Gene Kurul Sonuç Bildirge Örneği

15 gün

4-

Dernek Yerleşim Yeri Değişikliği Bildirimi

1-Yönetim Kurulu Karar Fotokopisi,2-Kira Kontratı,3-Tapu Fotokopisi,4- Yerleşim Yeri Değişikliği Bildirimi

15 gün

5-

Dernek Taşınmaz Mal Bildirimi

1-Yönetim Kurulu Karar Fotokopisi,2-Tapu Fotokopisi,3-Taşınmaz Mal Bildirimi

15 gün

6-

Dernek Organlarında Değişiklik Bildirimi

1-Yönetim Kurulu Karar Fotokopisi,2-Organlarda Deşiklik Bildirimi

15 gün

İlk Müracaat Yeri:Yazı İşleri Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri: Kaymakamlık Makamı

İsim : Rüştü VURAL İsim : Mustafa DİNÇ

Unvan :Müdür Unvan : Kaymakam

Adres :İlçe Hükümet Konağı Adres : Hükümet Konağı

Tel :0388 411 20 57 Tel. : 0388 411 20 57

Faks :0388 411 25 00 Faks : 0388 411 25 00

 

SİVİL SAVUNMA BÜROSU ŞEFLİĞİHİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1-

Proje Kontrol (Sığınak Ön Olur) (inşaatı henüz başlamayan)

1-Çiftlik Belediye Başkanlığının Sığınak On Olur yazısı,2-2 adet Sığınak Projesi (Onaylı, Sığınak Hesabı üzerine yazılı),3-1 Adet Belediye Onaylı Mimari Proje .

1 Hafta

2-

Sığınak Kontrolü (İnşaatı

Tamamlanmış Binalar İçin)

1- Çiftlik Belediye Başkanlığının Sığınak Kontrol Talep yazısı,2SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu ) İlişiksizlik Yazısı ,3Yapı Ruhsat Fotokopisi

1 Hafta

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

 

 

 

İlk Müracaat Yeri:Sivil Savunma Bürosu

İsim :Ali ÖZLÜ

Unvan :Sivil Savunma Büro Sorumlusu

Adres :Çiftlik Kaymakamlığı 3. kat

Tel :0 (388) 411 22 11

Faks :0 (388) 411 24 21

E-Posta :alozlu@hotmail.com

İkinci Müracaat Yeri:Kaymakamlık Makamı

İsim: Mustafa DİNÇ

Unvan: Kaymakam

Adres : Çiftlik Kaymakamlığı

Tel : 0 (388) 411 20 57

Faks : 0 (388) 411 25 00

E-Posta : ciftlik@icisleri.gov.tr

 

SIRA NO

Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Doğum bildirim işlemleri

Yabancı ülkede doğanların bildirimi

Sağ olarak doğan ve ölenlerin bildirimi

Bulunmuş Çocuk ve Özürlülerin Bildirimi

Türk Vatandaşı Olmayan Çocuklara ait Doğum Bildirimi

18 yaşından küçük 6 yaşından büyük çocukların bildirimi

a) Belgeye göre normal doğum müracaatında;

-Doğum raporu, (Doğum İşlemlerinin yapıldığı sağlık kuruluşlarından)

b) Beyana Göre Doğum Müracaatında ; -Doğumu bildirecek ilgilinin beyanına göre,

c) Evlilik Dışı Doğum Bildiriminde Müracaatta; -Annenin beyanına göre,

d) Yurt Dışında Gerçekleşen Doğum Müracaatlarında; -Yönetmelik gereğince bildirimde bulunabilecek ilgilinin müracaatı. -Yabancı ülke sağlık kuruluşlarınca yabancı dille doğum raporunun onaylı tercümesi.

e) Sağ olarak doğan ve nüfus kütüklerine tescil edilemeyenlerin tescilinde; -Sağlık kuruluşlarınca gönderilen ölüm tutanakları.

f) Bulunmuş Çocuk ve Özürlülerin Kaydında;

-Kolluk kuvvetlerinin veya kurumların bulunmuş çocuğa ilişkin tutanakları, -Özürlüye ait mahkemece tayin edilmiş kayyım kararı, -Hastaneden tam teşekküllü sağlık kurulu raporu.

-Yabancıya ait kimlik belgeleri (Pasaport, Yabancı kimliği -Sağlık kuruluşlarınca onaylı yaş tespit formu veya raporu.

İstenilen belgeler tamamlanıp ibrazı halinde bir işlem için (8 veya İ0 dakika)

 

2

Saklı Nüfusta İstenilen belgelerin

-İlgilinin bizzat kendisinin müracaatı,

-Yaş tespit Formu veya doğum raporu,

-Saklı Nüfus ilmühaberi (Dilekçe ve Beyan Formu (Vat-24)

-Saklı Nüfus Soruşturma Forma (Vat-25)

-İlköğretim Okulundan saklının okul kaydının olup, olmadığına dair resmi yazı,

-Saklının kendisine, baba-anne, kardeşler ve komşularına ait ifade beyanları, -Saklının açıklamalı onaylı tam nüfus kaydı, -Dizi Pusulası,

-İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne Yazı, -Müdürlük Makamından veya bakanlıktan alınan yazı.

İstenilen belgeler prosedür gereği tamamlandıktan sonra (10 veya 15 Dakika)

3

Ölüm işlemleri

Doğal afetlerde adli olaylarda ve kazalarda

a)Normal Ölüm İşlemlerinin tescilinde;

-Resmi Kurumlarca usulüne uygun düzenlenen MERNİS ölüm tutanağı -Gömme İzin Belgeleri veyaöldüğünü bildirir resmi belgeye dayalı düzenlenen MERNİS ölüm tutanakları,

-Mülki idare amirlerince görevlendirilen memurlarca düzenlenen ölüm tutanakları,

-Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen (Muayene ve Otopsi Tutanağı na) göre Mernis Ölüm Tutanakları.

Belgelerin eksiksiz

ibraz edilmesi halinde (5 DAKİKA)

4

Ölüm Karne işlemlerinde istenilen belgeler

Ölüm kaydının Kaldırılması

-Ölümüne muhakkak nazarıyla bakılacak haller içinde kaybolan ve ölüsü bulunamayan kişilerin,yakınlarının dilekçeleri, yada Mülki idare amirlerine durumu bir yazı ile bildirmeleri,

-Dilekçe İddialarını kanıtlayacak resmi belge ve tutanaklar. -Dilekçeye istinaden kolluk kuvvetlerinin tutmuş olduğu tutanaklar. -ölüm iptaline esas kesinleşmiş 2 surat karar

Evraklar tamamlandıktan sonra (5 DAKİKA)

5

İşleme alınan Mernis Evlenme bildirimleri

T.C. Uyruklu Vatandaşların Yabancı Kimliği ile Yapılan Evlenmelerin Normal Evlilik İşlemlerine Dönüştürme İşlemi

Evlenen kadının soyadına ilişkin istemi.

-Vatandaşın bizzat müracaatında2 suret Mernis Evlenme Bildirimi, -Durum bildirir dilekçe,

-Yabancı Kimliği ve T.C.Uyruklu Kimliğine göre düzenlenen karşılaştırma formu (İlçe Nüfus Müdürlüğü Tasdikli)

-Kızlık soyadını evlilik soyadı önünde kullanma istemine ait dilekçe

Tüm evrakların tamamlanması sonucu (12 veya 15 DAKİKA)

Azami(7 DAKİKA)

 

6

İşleme alınan boşanma kararı

-Vatandaşın bizzat müracaatında kesinleşmiş 2 suret mahkeme kararı

Azami (10 DAKİKA)

7

İşleme alınan tashih kararı

-Vatandaşın bizzat müracaatında kesinleşmiş 2 suret mahkeme kararı

Azami (8 DAKİKA)

8

Nüfus Kaydı İşlemleri

-İlgilinin bizzat müracaatında;

-Kimliğini kanıtlayan bir belge ile kayıt örneğinin nereye verileceğinin bildirilmesi

-Herhangi bir amaç için kullanacağını bildirir yazının olması, -Resmi kurumların yazışma ile istemeleri halinde,

Usulüne uygun istem halinde bir işlem için (50 SANİYE)

9

Nüfus Cüzdan İşlemleri

Küçük, Kısıtlı ve Özürlülerin Nüfus Cüzdan İşlemleriNüfus Cüzdan İşlemleri

a) Kişiye ait Nüfus Cüzdanı Talebinde,

-Değiştirilen Cüzdanda T.C. Kimlik No bulunan (Sistemde Kayıtlı)kendini ibraz eden resimli cüzdanlar için son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık resim,

-Sisteme Kayıtlı olmayan ve kayıp cüzdanlar için ikamet edilen mahalle muhtarlığından veya resmi kurumdan nüfus cüzdanı talep belgesi,

b) Küçüklerin cüzdanının talebi halında;

-Veli vasi ve kayyımlarının küçüğün nüfus cüzdanını ve kendisinin nüfus cüzdanı alma yetkisine sahip olduğu belge, -Özürlünün durumunu bildirir belge,

Belgenin eksiksiz tamamlanması halinde (5 DAKİKA)

 

Uluslar arası aile cüzdan

-Taraflara ait Son altı aylık vesikalık resmi kurum ve ikamet edilen yer muhtarlığından uluslar arası Cüzdan Talep Belgesi, -Taraflara ait son altı aylık resim.

Aile Cüzdanı Azami (15 DAKİKA)

10

Evlat Edinme Kararları

Evlat edinmeye ilişken kesinleşmiş 2 suret mahkeme kararı.

18 DAKİKA

11

Gaiplik Kararları

Gaiplik ve gaipliğin iptaline ilişken kesinleşmiş 2 suret mahkeme kararı.

15 DAKİKA

 

12

İdarece Kayıt Düzeltme İşlemleri

a)maddi hata kapsamındaki düzeltmelerde;

-Tescil anında esas belgeye göre sehven yanlış yazıldığı anlaşılanlar. -Dayanak belgesinden farklı bilgilerin yazılması -Genel Müdürlük ve Mülki İdare Amiri Talimatları.

Belgelerin araştırılıp tamamlanmasından sonra (15 dakika)

13

Evlenerek Soy bağı Düzeltme

Evlenerek soy bağı düzeltme dilekçesi

25 DAKİKA

14

Mükerer Kayıt Silme

a)Maddi hata kapsamındaki mükerrer kayıt silmede -mülki idare amiri oluru

-b)Maddi hata dışındaki Mükerer kayıt silmede;

-Mükerer kayıt silmeye ait kesinleşmiş 2 suret mahkeme kararı.

Belgeler tamamlandıktan sonra (15 dakika)

15

Kayıt Silme Kararları

-Kayıt silmeye ait 2 suret kesinleşmiş mahkeme kararı

10 dakika

16

Soy bağı İşlemleri Mahkeme kararı ile soy bağı düzeltme

Özel af kanunuyla soy bağı

düzeltme

Babalığa Hüküm

-Soy bağına ilişkin 2 suret kesinleşmiş kararı -Babalığı hükme ait 2 suret

Kesinleşmiş mahkeme kararı

Belgenin tamamlanması halinde her bir

işlem için (10 DAKİKA)

17

Tanıma İşlemi Tanımanın İptal Kararı

-Tanıma Senedi (Mahkeme kararı, Nüfus Müdürlüğünce Düzenlenen belge), -Tanımanın iptaline ilişkin kesinleşmiş 2 suret mahkeme kararı,

Her bir işlem için (10-15 DAKİKA)

18

Vatandaşlık Kararları

-Vatandaşlık kararına ilişkin Form F Belgesi

(15 DAKİKA)

19

Çok Dilli Belgeler

-Resmi kurumların yazılı talebi veya bizzat şahsın talebi.

(4 DAKİKA)

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri :İlçe Nüfus Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri:Kaymakamlık Makamı

İsim :Serhan ŞAHİN            İsim : Mustafa DİNÇ

Unvan :İlçe Nüfus Müdürü Unvan : Kaymakam

Adres :Hükümet Konağı/ÇİFTLİK Adres : Hükümet Konağı/ÇİFTLİK

Tel. :03884112483 Tel. : 03884112057

Faks :03884112483 Faks :03884112500